eCoach: participatief ontwerpen van een innovatieve methodiek om de zelfstandigheid van kwetsbare jongeren te stimuleren door middel van technologie

Achtergrond
De overgang naar volwassenheid is vaak een lastige tijd in de levensloop van kwetsbare jongeren. Deze groep heeft potentie en ambities, maar ook behoefte aan passende ondersteuning. Zorgprofessionals zoeken daarbij naar mogelijkheden de eigen regie te versterken, onder andere door het begeleiden in persoonsgedreven toekomstplanning. Daarbij wordt steeds vaker gezocht naar ondersteunende technologie.

Probleemstelling en doelstelling
Om verscheidene redenen worden vele technologische innovaties nooit gebruikt: generieke oplossingen sluiten vaak niet goed aan bij de diversiteit aan individuele behoeften of bij de leefwereld van jongeren, zorgprofessionals en jongeren vinden moeilijk hun weg in het enorme aanbod en zorgbehoeften blijken lastig te vertalen in een geschikte technologische oplossing.
In dit project onderzoeken we de kracht van participatief ontwerp, niet in de ontwikkeling van nieuwe producten, maar als onderdeel van de dagelijkse praktijk, om kwetsbare jongeren in staat te stellen actief te participeren in de besluitvorming over passende hulp. We onderzoeken hoe jongeren ondersteuning op maat kunnen creëren, door samen met hun begeleiders betekenisvolle technologie samen te stellen en daarmee hun zelfstandigheid te vergroten.

Plan van aanpak
In dit project ontwikkelen we de eCoach methode door middel van 10 co-design casestudies. We volgen een aanpak van ontwerpgericht actieonderzoek, gebruik makend van diverse co-design technieken. In onze aanpak wijken we af van de traditie om het ontwerpgerichte onderzoek te positioneren in een vroege fase van de ontwikkeling van nieuwe producten. Wij stellen in het huidige onderzoek een vernieuwende en onconventionele aanpak voor waarin ontwerpgerichte technieken worden ingezet door de professionals en de jongeren zelf, om zodoende hun eigen dagelijkse omgeving vorm te geven. Onze focus ligt hierbij op de creatieve configuratie: het selecteren, combineren en personaliseren van bestaande technologieën. We zien in deze werkwijze een nieuwe rol weggelegd voor de zorgprofessional. Professionals gaan in onze visie meer faciliteren, ondersteunen, en samenwerken met cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers.  Bovendien wordt van deze professional gevraagd om als co-creator van de zorg en begeleiding op te treden, om zodoende een productieve samenwerking tussen cliënt, formele en informele zorg te bewerkstelligen, met een minder autoritaire rol van de professional.

Resultaten
Met deze innovatieve methode kunnen jongeren en hun zorgverleners gezamenlijk passende ondersteuning met technologie bedenken, selecteren, aanpassen en evalueren. We onderzoeken of een dergelijke participatieve aanpak de zelfstandigheid van jongeren vergroot en tevens zorgprofessionals faciliteert in de inzet van betekenisvolle technologie in het zorgproces.

Impact
Wetenschappelijke resultaten worden gedeeld op (inter-)nationale congressen. Middels een eindsymposium voor het werkveld worden de resultaten van het onderzoek aan een breed publiek gepresenteerd. Naast de wetenschappelijke publicaties wordt de methodiek verspreid via een website en een handzame fysieke publicatie. Daarnaast maken we met jongeren en professionals korte, motiverende online documentaires die de meerwaarde van de methode vanuit de persoonlijke beleving overdragen aan collega’s en mede-cliënten. De Academische Werkplaats Jeugd Inside Out verspreidt de opgedane kennis en producten binnen haar aangesloten partners en het netwerk daarbuiten. Via het onderwijs-innovatielab het iXperium Health van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen vinden de onderzoeksresultaten en ontwikkelde producten direct hun weg naar relevante hbo-opleidingen en minoren. Uit de ervaringen met deze onderwijspilots wordt een handzaam “co-design competentieprofiel voor de zorgprofessional” opgesteld, dat opleidingen kunnen gebruiken voor het verder ontwikkelen van regulier onderwijs en voor bij- en nascholing van professionals in het sociale / jeugddomein.

 

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen de VIGO groep, Pluryn, de HAN en Zorgbelang Inclusief en de gemeente regio Nijmegen en wordt gefinancieerd vanuit het programma Innovaties in de jeugdzorg van ZonMW. 

Wil je meer informatie neem dan contact op met Bas Elsendoorn:

 

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd