Begrijpen is Behandelen

Aanleiding en doel
Het Intensief Behandelcentrum (IBC) Jeugd binnen Karakter biedt psychiatrische crisiszorg voor
jongeren met ernstige internaliserende emotie-regulatieproblematiek en hun opvoeders. Bij deze jongeren is veelal sprake van ernstig zelfdestructief gedrag zoals suïcidaliteit, zelfbeschadigend gedag en/of voedselweigering. Betrokken opvoeders voelen zich vaak machteloos. Ook is er vaak sprake van therapieresistentie; eerdere behandeltrajecten bleken onvoldoende effectief. Waar crisiszorg voor deze doelgroep tot enkele jaren geleden werd vormgegeven middels klinische opname van jongeren, biedt het IBC Jeugd behandeling in de vorm van intensieve, systemische behandeling in de thuissituatie (Intensive Home Treatment; IHT) en zo nodig een (gezins)opname op de High & Intensive Care (HIC). Eerste studies naar de werkzaamheid van de door IBC Jeugd geboden behandeling zijn hoopgevend (4). Positieve behandelresultaten zijn echter niet vanzelfsprekend. Verrassend genoeg zijn wetenschappelijke en praktisch toepasbare kennis over de meest ernstige psychiatrische doelgroep die in Nederland zorg krijgt zeer beperkt. Tevens is grotendeels onduidelijk wat jongeren en
gezinnen kenmerkt en hoe behandeling daarop kan aansluiten.

Het betreft een pilot-onderzoek dat als vliegwiel voor vervolgonderzoek dient met als doel: beter begrip van de psychopathologie bij jongeren met internaliserende emotie-regulatieproblematiek, zodat behandeling doelmatiger en doelgerichter ingezet kan worden.

De vraagstelling:
1. In hoeverre is er samenhang tussen de gehechtheidsrelatie tussen jongere en ouder, sociale
angst van de jongere en mate van internaliserende problematiek van de jongere? Met name:
in hoeverre medieert sociale angst deze relatie?
2. In hoeverre modereert of medieert de alliantie tussen jongeren, ouders en behandelaren de
verandering in internaliserende emotie-regulatieproblematiek?

De beoogde methode:
Prospectief onderzoek bij 60 adolescenten bij IBC Jeugd. Metingen vinden plaats bij start (T0),
halverwege (2 maanden, T1) en einde behandeling (4 maanden, T2)

Opbrengsten:
Resultaten bieden aanknopingspunten voor behandelaren in het effectiever uitvoeren van ambulante crisiszorg voor jongeren en gezinnen.

Cliënten: Een video met ervaringsdeskundigen als eindproduct, waarmee gezinnen zicht krijgen op wat de focus is van behandeling en waarom. Hiermee wordt het vertrouwen in en motivatie voor behandeling groter, en daarmee de kans van slagen. 

Maatschappelijke opbrengsten: Meer zicht op wat werkt in ambulante crisiszorg, en verhogen van behandeleffectiviteit, waarmee klinische opnames verminderd worden, behandeltrajecten minder lang duren en minder (intensieve) vervolgzorg nodig is.

Wil je meer informatie over dit Klein en Fijn project neem dan contact op met Pierre Herpers,

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd