Over de drempel: onderzoek naar het effect van de BeterAPP bij jongern in transitie

Over de drempel: onderzoek naar het effect van de BeterAPP bij jongern in transitie

De BeterAPP 

 

Veel jongeren verlaten op 18-jarige leeftijd de jeugdzorg of maken een andere vorm van transitie door (bijv. overgang in zorgtype). Deze fase is vaak belastend voor jongeren met psychische problemen, omdat bekende structuren wegvallen, er een toenemend beroep wordt gedaan op zelfredzaamheid en een steunend netwerk vaak ontbreekt. In dit project werd onderzocht waar jongeren met psychische problemen behoefte aan hebben tijdens de transitie en of een mobiele applicatie hen kan ondersteunen in deze periode. De app die hiervoor gebruikt werd was de BETERapp. Deze app ondersteunt jongeren bij het in kaart brengen van de stemming, het formuleren en monitoren van doelen en het inschakelen van het netwerk wanneer het niet goed dreigt te gaan. De verwachting was dat de BETERapp een belangrijke ondersteunende functie kan bieden tijdens de transitie, waardoor de kans op terugval richting (meer intensieve) zorg wordt verkleind en de maatschappelijke participatie wordt bevorderd.

Uitkomsten:

Doelstelling van het huidige project was na te gaan hoe jongeren met psychische problemen in transitie van jeugdhulp naar een nieuwe situatie (zelfstandigheid of andere zorgvorm) het beste ondersteund kunnen worden. Met behulp van twee deelstudies is dit onderzocht. In deelstudie 1 zijn twaalf jongeren geïnterviewd, die zich vlak voor, tijdens of na de transitie bevonden. Hieruit komt naar voren dat jongeren niet goed weten wat hen te wachten staat na transitie. Praktisch worden ze vaak wel voorbereid, maar emotioneel niet. Ze hebben behoefte aan begeleiding en ondersteuning maar ervaren dat zij op zichzelf aangewezen zijn en dit geeft hen een gevoel van eenzaamheid. Zij voelen zich nog verder in hun kwetsbaarheid geduwd. In aansluiting op deelstudie 1 werd in deelstudie 2 nagegaan of de ondersteuning, waar jongeren aangeven behoefte aan te hebben tijdens de transitie, verleend kan worden door een mobiele applicatie: de BETERapp. Hiervoor zijn middels een repeated single case studie 17 jongeren langere tijd gevolgd voorafgaand, tijdens en na transitie. De resultaten rondom de transitie van jongeren laten zien dat de stap naar meer zelfstandigheid vaak erg groot was en dat jongeren de begeleiding en structuur van de groep waar ze eerst verbleven, misten. Omdat jongeren die jeugdhulp ontvangen niet altijd ouders of andere volwassenen hebben waar zij op terug kunnen vallen, is het voor velen prettig om terug te kunnen vallen op hun mentor of hun oude groep, als zij daar behoefte aan hebben. Veel jongeren hebben ook nog contact met hun oud-mentor. De frequentie en intensiteit daarvan varieert, maar jongeren ervaren dit als prettig, ze vinden het fijn dat er iemand is waar ze nog terecht kunnen of die belangstelling voor ze heeft. Ten aanzien van de BETERapp, lijken de resultaten erop te wijzen dat een instrument als de BETERapp wel ondersteunt in het welzijn van jongeren tijdens en na transitie maar niet per se bijdraagt aan het bevorderen van maatschappelijke participatie. Hoewel de BETERapp in deze studie niet functioneerde zoals behoorde, kan alles overziend gesteld worden dat een instrument als de BETERapp, waarbij stemming en activiteiten geregistreerd kunnen worden, ondersteunend kán zijn in de overgang naar een andere vorm van zorg in de transitie 18-/18+. Maar, dan náást het contact met de oud-mentor en/of de vervolghulpverlening en niet in plaats daarvan. Een app kan het persoonlijke contact waar jongeren aangeven behoefte aan te hebben, niet vervangen.

Bekijk hier een artikel over de uitkomsten in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek

 

 

 

 

 

> Terug naar `Projecten`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd