Natuurlijk mentorschap in provincie Gelderland van start!

Natuurlijk mentorschap in provincie Gelderland van start!

Vanuit het Bovenregionaal Expertisecentrum (BOEG) is subsidie beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de inzet van natuurlijk mentorschap in de zeven jeugdhulpregio's van Gelderland. 

Aanleiding project

Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat het samenwerken met het sociaal netwerk van gezinnen belangrijk is om jeugdhulp succesvol te maken. Het sociaal netwerk kan ook een belangrijke rol spelen in het voorkomen dat problemen en onderlinge relaties in gezinnen escaleren waarbij inzet van zwaardere zorg (zoals uithuisplaatsing) onvermijdelijk wordt. Ondanks alle investeringen die hierop zijn gedaan in de verschillende regio’s, is het echter nog niet vanzelfsprekend dat het sociaal netwerk betrokken is bij jeugdhulp. Het is niet precies duidelijk waarom het werken met het sociale netwerk en/of natuurlijke mentoren niet goed van de grond komt. Eerder onderzoek naar natuurlijk mentorschap laat wel zien dat deze aanpak van alle deelnemers aan het zorgtraject een omslag vraagt. Zowel ouders, jongeren en hulpverleners moeten op een andere manier naar hun eigen rol, taken en verantwoordelijkheden kijken. Werken met natuurlijke mentoren in een hulpverleningstraject lijkt zelfs een fundamentele verschuiving te zijn in wat men in het algemeen verstaat onder goed hulpverlenerschap.

Doel project

Dit project heeft twee doelstellingen: 1) inventarisatie van de mate waarin in de praktijk al vormen van natuurlijk mentorschap worden ingezet, zoals buurtgezinnen, maatjesprojecten, JIM, etc.
2) inventariseren welke kansen en belemmeringen professionals, ouders en jongeren zien in de samenwerking tussen hulpverlening en netwerk c.q. natuurlijke mentoren.
Deze inventarisatie vindt plaats middels een enquête die we onder professionals, ouders en jongeren in de zeven jeugdhulpregio’s in Gelderland willen verspreiden. De resultaten van de enquête worden middels focusgroepen (groepsinterviews) nader geduid, waarbij de aandacht vooral gericht is op de gewenste vervolgstappen om verbeteringen te realiseren.

Wil je meer weten, lees dan hier verder

> Terug naar `Onderzoek voor en door jongeren zelf - mentale gezondheid`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd