Verslag wethoudersbijeenkomst 01-11-2019

Verslag wethoudersbijeenkomst 01-11-2019

Wethoudersbijeenkomst

Vrijdag 1 november heeft onze Academische werkplaats Inside-Out een wethoudersbijeenkomst georganiseerd waarbij de bestuurders van de aansloten partners en wethouders uit de regio Nijmegen bijeen kwamen op de mooie locatie Huize Heijendaal in Nijmegen. Aanleiding was het leren kennen van elkaar en de meerwaarde van AWJ Inside-Out duidelijk maken aan de wethouders. Daarnaast is er een subsidie oproep van ZonMw gericht op Academische Werkplaatsen Jeugd in Nederland. Inside-Out gaat hier half december een projectplan indienen op thema’s die in de regio spelen op het gebied van de Jeugdzorg.  Alles bij elkaar een goede reden voor de General Board van de AWJ Inside-Out om in gesprek te gaan met de lokale bestuurders. 

Wie waren aan het woord?

Prof. dr. Ron Scholte, directeur van Inside-Out heeft verteld over de ontstaansgeschiedenis van Inside-Out. Hij vertelde ook over het belang van de Inside Out en de samenwerkingen en projecten waarin de gemeente participeert. Arienne Wunderink, adviseur van Zorgbelang Inclusief en Renata Dijkstra, lid van de Cliëntencommissie van Inside-Out hebben iets verteld over het belang van cliëntparticipatie in al onze projecten en hoe vanuit het perspectief van jongeren een aantal projecten wordt uitgevoerd, zoals iamYu en de het project over de drempel. Coördinator Renske Koordeman heeft vervolgens de thema’s voorgelegd waarnaar Inside-Out onderzoek zou willen doen. Overkoepelend thema van de aanvraag is normalisatie: Hoe kunnen we kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien? Hoe kunnen we het gewone leven in beeld houden ondanks de hoeveelheid specialistische zorg? Hierbij zouden we twee deelstudies willen doen gericht op 1) Voorkómen van plaatsing in residentiële zorg door inzet van pleegouders, netwerkpleegouders, weekendpleegouders en gezinshuisouders en 2) Verkorten van verblijf van jongeren in residentiële zorg.

Een levendige discussie volgde

Er kwam daarna een levendige discussie opgang waaruit bleek dat zowel bestuurders als wethouders zich konden vinden in de gekozen thema’s en ook ideeën meegegeven werden om verder over na te denken. Naar voren kwam dat echt gedacht moet worden vanuit het perspectief van de jongeren en ouders en dat dit nog vaak vergeten wordt. Hoe kan de stem van jongeren en ouders beter gehoord worden? Een andere belangrijke opmerking was: “wat is dat nu eigenlijk zo thuis mogelijk?” Het zou goed zijn dat eerst eens vast te stellen met elkaar en als één van de onderzoeksvragen op te nemen in het voorstel. Daarnaast werd opgemerkt dat over nieuwe manieren van professionaliseren moet worden nagedacht als er meer ambulant gewerkt gaat worden en dat er nog steeds te veel verschillende professionals rondom 1 kind werken. Tot slot, werd het belang aangegeven van het aansluiten van afgevaardigden uit het basis en voortgezet onderwijs bij Inside-Out.

De opbrengsten

Wethouder van de gemeente Berg en Dal, Irma van de Scheur en Corina Brekelmans, projectleider Kennisgestuurd werken sociaal domein van de gemeente Nijmegen, vatten de opbrengst van de dag samen. Ze gaven aan dat het een hele positieve bijeenkomst was, er enthousiasme was en inhoudelijke overeenstemming over de voortgang en projecten die we willen opzetten met de vervolgsubsidie. Irma van de Scheur gaf aan dat de regio gemeenten Nijmegen zich kunnen vinden in de plannen en veel mogelijkheden tot samenwerking zien. Ze gaf aan dat ze dan ook graag bijdragen aan de werkplaats in tijd en middelen.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd