Uitnodiging deelname trainingsmodule ontwikkeld binnen academische werkplaats

3 februari 2017

Van september t/m november 2016 heeft de eerste trainingsmodule van "Bevorderen van alliantie" plaatsgevonden. De tweede trainingsmodule vindt van mei t/m oktober 2017 plaats.

Meer informatie vindt u hier: http://www.rcsw.nl/bij-en-nascholing/bevorderen-van-alliantie

Inhoudelijk richt de trainingsmodule zich op het vergroten van kennis omtrent alliantie en de samenhang tussen alliantie en behandeluitkomst maar staat vooral het vergroten van zelfinzicht en reflectie op het eigen concrete handelen centraal. De module is voor universitair geschoolde behandelaren/therapeuten die individuele gesprekken hebben met kinderen en jeugdigen. Er is accreditatie aangevraagd bij NIP K&J/NVO OG.

 

Achtergrond

Al enige tijd geleden – in 2011 om precies te zijn – is er vanuit de academische werkplaats een onderzoeksproject gestart de Lefpoli. Dit onderzoek had als doel de effectiviteit van het Denken + Doen = Durven protocol (ontwikkeld door Susan Boegels) te evalueren bij basisschoolkinderen met angstproblematiek. Er is toen (ook) veel gevraagd van de behandelaren en dit onderzoek was nooit tot stand gekomen zonder de waardevolle medewerking van de praktijk. Nu is het tijd om iets terug te geven! Wij willen hulpverleners uit de academische werkplaats de kans geven om te profiteren van de kennis die opgedaan is, door deelname aan een geaccrediteerde trainingsmodule

In het kader van het onderzoek zijn geluidsopnames gemaakt van alle therapiesessies. Door een vervolgsubsidie van ZonMw heb ik de mogelijkheid gehad om in een nieuw onderzoeksproject “Bevorderen van alliantie” deze geluidsopnames nader te onderzoeken om inzicht te krijgen in de concrete gedragingen van kind en therapeut die bijdragen aan het tot stand komen en onderhouden van een vruchtbare werkrelatie (= alliantie). Herhaaldelijk is in onderzoek aangetoond dat de alliantie tussen hulpverlener en cliënt een belangrijke voorspellende waarde heeft voor het behandelresultaat. Ook in opleidingen en de klinische praktijk ligt er een sterke nadruk op ‘afstemming op de cliënt’ en ‘opbouwen/behouden van een werkrelatie’. Hoewel hier veel belang aan gehecht wordt, is de concretisering hiervan en de vertaalslag naar concrete vaardigheden maar heel beperkt. Het project “Bevorderen van alliantie" tracht deze kennislacune te vullen.

De kennis die voort gekomen is uit dit onderzoek en de bestaande onderzoeksliteratuur hebben wij in samenwerking met het RCSW (voormalige SPON) omgezet in een trainingsmodule. De module is voor universitair geschoolde behandelaren/therapeuten die individuele gesprekken hebben met kinderen en jeugdigen. In september t/m november 2017 is deze met subsidie van ZonMW gratis aangeboden.

Wij willen jullie van harte uitnodigen om de trainingsmodule “Bevorderen van alliantie” te volgen.  De trainingsmodule zal gegeven worden van mei tot en met oktober 2017 en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 3 uur die op 7 vrijdag middagen zijn gepland (12 mei, 2 en 23 juni, 7 juli, 8 en 29 september en 6 oktober). Inhoudelijk richt de trainingsmodule zich op het vergroten van kennis omtrent alliantie en de samenhang tussen alliantie en behandeluitkomst maar staat vooral het vergroten van zelfinzicht en reflectie op het eigen concrete handelen centraal. Dit doen we o.a. door middel van coderen van geluids-/videofragmenten van (eigen) therapiesessies. Uiteindelijk zal dit leiden tot het flexibel kunnen inzetten van alliantie bevorderende technieken (afhankelijk van het kind en de fase van de behandeling). De trainingsmodule zal gegeven worden door een team van docenten, bestaande uit ervaren docenten binnen het postdoctorale onderwijs van het RCSW en de hoofdonderzoeker. Voor de trainingsmodule is accreditatie bij NIP K&J/NVO OG aangevraagd.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd