onderzoek 'Bevorderen van alliantie'

17 februari 2016

Samenvatting onderzoek

Angststoornissen zijn de meest voorkomende aandoeningen bij basisschoolkinderen. Ondanks dat bewezen effectieve behandelingen beschikbaar zijn, blijft er toch een grote groep kinderen die hier onvoldoende van profiteert. Verklaringen hiervoor liggen in de algemeen werkzame factoren van de therapie, met name alliantie (werkrelatie tussen cliënt en hulpverlener). Ondanks dat het belang van alliantie onomstreden is, is er nauwelijks iets bekend over onderliggende processen van alliantievorming. Hierdoor ontbreekt het aan concrete handvatten voor hulpverleners over hoe alliantie het beste tot stand gebracht en onderhouden kan worden. Dit project tracht deze kennislacune te vullen en vervolgens de opgedane kennis om te zetten in een trainingsmodule voor (aanstaande) hulpverleners die bewezen effectieve strategieën bevat over het opbouwen van een vruchtbare alliantie en het optimaal toepassen van specifieke elementen van de behandeling, om zo behandeltrajecten te optimaliseren. Concreet beoogt het project de volgende doelstellingen te behalen: 1) Kennis over concrete gedragingen binnen sessies van kind en hulpverlener die een positief dan wel negatief effect hebben op het tot stand komen van een vruchtbare alliantie in de vroege fase van de behandeling. 2) Kennis over concrete gedragingen van de hulpverlener die een positief dan wel negatief effect hebben op de betrokkenheid van het kind in de exposure fase. 3) Trainingsmodule die hulpverleners voorziet van concrete handvatten over hoe zij in het begin de alliantie tot stand kunnen brengen en kunnen onderhouden gedurende de behandeling.

Bereikte resultaten

Diverse ontwikkelingen hebben afgelopen jaar gezorgd voor een veelbelovende voortgang van het onderzoeksproject. Vanaf maart tot mei 2015 zijn tien kinderen extra gestart met het CGT-protocol en deelname aan het onderzoek. Het laatste CGT-protocol wordt afgerond in maart 2016. Het transcriberen en coderen van de reeds verzamelde data is een intensief proces. Getrainde observatoren hebben inmiddels de kwaliteit van alliantie en de betrokkenheid van het kind gecodeerd. Momenteel worden de micro gedragingen, woord voor woord, van kind en therapeut gecodeerd. Eind november 2015 zijn deze data beschikbaar. Eerste voorlopige analyses zijn gedaan en resultaten zijn met verschillende partijen gedeeld. In september zijn delen van dit onderzoek gepresenteerd op de internationale conferentie ECDP in Braga Portugal. Bovendien zijn eind september voorlopige resultaten en inzichten gedeeld met wetenschappers, onderwijzers en professionals op de ‘Talks at Twelve & Research Conference’ over alliantie op de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Voor het voorjaar 2016 is een workshop voor professionals gepland, samen met andere partijen, op het ‘Jeugd in Onderzoek’ congres. Tot slot zijn we volop bezig met het analyseren van de data en rapporteren ervan. Naar verwachting zijn de eerste nationale en internationale manuscripten beschikbaar in het voorjaar van 2016.

> Terug naar `Nieuws`
Inside-Out - academische werkplaats jeugd Inside-Out - academische werkplaats jeugd